CHOOSE YOUR COLOR
LIGHT
DARK

პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკური პარტია

პროდუქტი: ვებ გვერდი

კლიენტი: პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკური პარტია
სააგენტო: შპს "კონექტი"

დიზაინერი: დავით რიკიაშვილი
პროექტის მენეჯერი: სოფო ქემაშვილი
პროგრამისტები: გიორგი მოსაშვილი, ანი ასათიანი
პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკური პარტია პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკური პარტია

share