CHOOSE YOUR COLOR
LIGHT
DARK

Georgia Made by Characters

Georgia Made by Characters

Guest of Honour Frankfurter Buchmesse 2018

 

კონცეფცია და ლოგოს სახელმძღვანელო

დამკვეთი: ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი
სააგენტო: Connect

საქართველოპატარაქვეყანაა, მაგრამმისგასაცნობადმაინცღრმადჩასუნთქვაასაჭირო, იმიტომ, რომსაქართველომფეხაკრეფითშემობიჯებაარიცის, არამედ, ერთბაშადშემოვარდნა
 
ესშემოვარდახმამაღალია, მხიარული, ძველი, ახალი, რაღაცნაირადზრდილობიანი, რაღაცნაირადდამღლელი, საუკუნოვანიწესრიგითგამყარებული, რიგისდაუცველადუწესრიგო, მოუზომავიდადეტალური. ხრიოკიჯავახეთიდანსერპანტინითგადახვალსუბტროპიკულაჭარაში, რომლისმცხუნვარეზღვისპირიდანთოვლიანი  მთებიჩანს, ღვინისჭიქასდაცხელპურსკიწამოჰყვებამიტინგებისხმები, სწორედმაშინ, როცასვანეთისმთებშიკოშკებადნაგებიუშგული  უცებშეენაცვლება  თბილისისოპერასადაკაკლისხისჩრდილშიმთვლემარეგლეხთასიზმრებს.   
 
ყოველივეამისშემკვრელიდაგამაერთიანებელი, კიისაა, რაცსაქართველოსმარადისობისმთავარსიმბოლოდწარმოგვიდგება - ქართულიდამწერლობა - 33 ასო-ნიშანი, რომელმაცამდენისაუკუნეგამოატარასაქართველოდამისშემკვრელად,  მისიმრავალფეროვნებისმთავარგამაერთიანებლადწარმოდგა.
 
საქართველოშიარაფერიისეარჰგავსსაქართველოს, როგორცქართულიანბანი.  არაფერიისეარეხამებაქართულსიტყვასდაქართულხასიათს, როგორც  ქართულიანბანი  დაარაფერიარააისექართული, როგორცქართულიანბანი. რათქმაუნდა, ჩვენუამრავირამარვიცითჩვენიანბანისშესახებდაიმავდროულად,  ვიცითუამრავირამ. ქართულიანბანიერთ-ერთიამსოფლიოშიარსებულორიგინალურდამწერლობათაშორის. ხოლოთავადჩვენიენაარმიეკუთვნებაარცინდოევროპულ, არცსემიტურანსხვაოჯახთაენებს, ისმსოფლიოშიგავრცელებულენათაშორისქართველურენათაგანსაკუთრებულჯგუფსქმნისდათავისიაგებულებითუნიკალურენობრივსისტემასწარმოადგენს
 
ქართულიანბანიმწერლობისძველი, გამოცდილი, მოქნილი, ლამაზიიარაღია: უხსოვარიდროიდანდაჩვეულიახასიათებისძერწვას, ლექსთაწყობას, ისტორიისთხრობას, სხვაგვარადრომვთქვათ, საქართველოსარსებობისსამუდამოშენახვას, მისიგულისგადაშლას, სიხარულისდადარდებისუკვდავყოფას.
 
ქართულიანბანის 33 ასო-ნიშანი 33 კარიასაქართველოსოცდაცამეტისურათისადახმისათვის, რომელთა  გაცოცხლებაცსწორედჩვენიანბანისჯანდოსნურიწყობითააშესაძლებელი.
Georgia Made by Characters Georgia Made by Characters

ლოგო და ბრენდინგი

საქართველოს როგორ მასპინძელი ქვეყნის ლოგოს სიმბოლოა ასობგერა "ა" და გადაშლილ წიგნი. სიმბოლო ფორმირებულია სლოგანიდან "Georgia made by Characters". ამ შემთხვევაში ასობგერა "ა" ანბანის დანარჩენი 32 სიმბოლოს კარიბჭეს წარმოაგდენს.

 
 

პროექტზემუშაობდნენ:

 

პროდუსერი და არტ დირექტორი 

დავით რიკიაშვილი 

 

კრეატიული ჯგუფი:
ანია სათიანი
ელენე ჭავჭანიძე
მარიამ ფერიშვილი
ეთო გზირიშვილი
ნესტან ნიჟარაძე
ლიზა ასათიანი
თეა გოროზია
ანი ყურაშვილი
ზურა ჯიშკარიანი
სანდრო ოტიაშვილი

ლოგოსდასაფირმოსტილისკრეატივდირექტორი:  გიორგი ბოხუა

ბრენდბუქისდასაფირმოსტილისავტორი:  თაკოჭაბუკიანი

საფირმოსტილისდიზაინი: კახაკახაძე

 

დიზაინერები

თორნიკე ბოკუჩავა
თაკო ჩხაიძე 

33 ისტორია:

მწერალი:  აკამორჩილაძე 

თარგმანი:  დონალდრაიფილდი 

 

განსაკუთრებული მადლობა

 

ლაშა ბაქრაძე

რატი ამაღლობელი

ირენა პოპიაშვილი

ვატო წერეთელი

დეა მეტრეველი


 

share